Iepirkumu grozs  

Nav produktu

0.00 EUR Piegāde:
0.00 EUR Pavisam kopā:

Cenas ir bez PVN

Iepirkumu grozs Pasūtīt

Noteikumi

Lietotāja vienošanās

CISTOTA - mājaslapa cistota.lv, CISTOTA lapa sociālajos tīklos Facebook, Twitter utt.

Partneris – uzņēmums, kura prece vai pakalpojums tiek reklamēts CISTOTA.

Pircējs – rīcības spējīga persona, kura reģistrējusiesCISTOTA vai lieto CISTOTA pakalpojumus, vai persona, kurai ir tās likumīgā pārstāvja piekrišana par CISTOTA pakalpojumu lietošanu. Kupons - no CISTOTA nopirkts dokuments preces vai pakalpojuma iegādei no Partnera.

Pakalpojums

CISTOTA reklamē Partnera preci vai pakalpojumuCISTOTA saitā.

Pircējs iegādājas no CISTOTA Partnera preci vai pakalpojumu un saņem izdrukājamu Kuponu ar preces vai pakalpojuma aprakstu.

Kuponu var izmantot tikai ar nosacījumu, ka Pircēja samaksātā nauda ir ienākusi CISTOTA kontā.

Pircējs uzrāda Kuponu Partnerim, bet Partneris, pamatojoties uz to, izsniedz preci vai sniedz pakalpojumu Pircējam saskaņā ar CISTOTA saitā norādītajiem noteikumiem, kuri izvirzīti attiecībā uz šo Partnera preci vai pakalpojumu.

Pircēja atbildība, tiesības un pienākumi

Reģistrējoties kā CISTOTA lietotājs, vai arī iegādājoties preci vai pakalpojumu ar CISTOTA starpniecību, Pircējs pieņem šo Lietošanas vienošanos.

Pircējs garantē personīgo datu patiesumu, kurus viņš iesniedza CISTOTA.

Iegādājoties no CISTOTA preci vai pakalpojumu, Pircējs pieņemCISTOTA saitā norādītos noteikumus, kuri izvirzīti attiecībā uz šo Partnera preci vai pakalpojumu.

Pircējam ir tiesības pieprasīt no Partnera daļēji vai pilnībā apmainīt Kuponu uz citu Partnera preci vai pakalpojumu, vai arī pieprasīt 100-procentīgi atmaksāt Kupona iegādei iztērēto naudu gadījumā, ja Partneris nepilda attiecībā uz šo preci vai pakalpojumu CISTOTA vai Kuponā norādītos noteikumus.

Gadījumā, ja rodas problēmas ar CISTOTA pakalpojuma lietošanu, apmaksu vai Partnera Kupona realizēšanu, tad Pircējam nekavējoties jāpaziņo par to CISTOTA.

CISTOTA atbildība, tiesības un pienākumi.

CISTOTA ir pienākums savlaicīgi piegādāt Patrnerim to Pircēju datus, kuri ir iegādājušies Partnera preci vai pakalpojumu ar CISTOTA starpniecību.

Nepieciešamības gadījumā CISTOTA ir tiesības bez Partnera ziņas apturēt Partnera preces vai pakalpojuma reklāmu CISTOTA mājas lapā.

CISTOTA neatbild par iespējamām trešo pušu kļūdām, kuras var traucēt izmantot CISTOTA pakalpojumus.

Partnera atbildība, tiesības un pienākumi

Partneris atbild par CISTOTA iesniegto viņa preces vai pakalpojuma aprakstu patiesumu, kā arī par šīs preces vai pakalpojuma pieejamību un kvalitāti.

CISTOTA apņemas veikt visus nepieciešamos saprātīgos pasākumus, lai veiktu Partnera preces vai pakalpojuma kvalitātes pārbaudi.

Partnerim jāizsniedz Pircējam preci vai jāsniedz pakalpojumu saskaņā ar Kuponā norādīto preces vai pakalpojuma aprakstu.

Uzreiz pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas no Pircēja, Partnerim jākompensē Pircējam Kupona vērtību gadījumā, ja Partneris nav izpildījis CISTOTA aprakstītos noteikumus attiecībā uz savu preci vai pakalpojumu.

Partneris, Pircēja piekrišanas gadījumā, var atlīdzināt Pircējam Kupona vērtību ar savu preci vai pakalpojumu tās pašas summas ietvaros.

Partneris var atteikties izsniegt preci vai sniegt pakalpojumu Pircējam gadījumā, ja Pircējs nav uzrādījis derīgu Kuponu (gadījumā, ja, pamatojoties uz Akcijas noteikumiem, nepieciešams parādīt izdrukātu kuponu) un personību apliecinošu dokumentu.

Personīgie dati un to apstrādāšana

Reģistrējoties kā lietotājam CISTOTA, vai arī iegādājoties ar CISTOTA starpniecību Partnera preci, Pircējs dod piekrišanu savu personīgo datu apstrādes veikšanai, kā arī turpmāk saņemt paziņojumus no CISTOTA un viņa sadarbības partneriem .

Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no paziņojumu saņemšanas no CISTOTA.

CISTOTA nenodod Pircēja personiskos datus nevienam citam, izņemot Partneri, kuram tie nepieciešami, lai varētu izsniegt preci vai sniegt pakalpojumu saskaņā ar Pircēja iegādātā Kupona norādītajiem noteikumiem.

Lietošanas vienošanās un pakalpojumu grozījumi

CISTOTA ir tiesības vienpusējā kārtībā mainīt CISTOTA Lietotāja vienošanās nosacījumus, informējot par to Pircējus CISTOTA mājas lapā.

Lietotāja vienošanās izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža CISTOTA mājas lapā un tiek piemērotas jebkuram Pasūtījumam, kas ticis veikts pēc publikācijas.

Pārējie nosacījumi

CISTOTA, Pircējs un Partneris darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Visus strīdus, kuri radušies CISTOTA pakalpojumu lietošanas laikā, Pircējs, Partneris un CISTOTA cenšas atrisināt pārrunu ceļā.

Strīdus un domstarpības, kuras nav izdevies atrisināt pārrunu ceļā, puses risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja nepiekrītam šiem Lietošanas noteikumiem, tad, lūdzu, nereģistrējieties un neiegādājieties Preces/Pakalpojumus www.cistota.lv.